Algemene Voorwaarden

  1. Offertes

Offertes zijn geheel verblijvend, tenzij anders is vermeld.

Het aanbod tot aangaan van een opdracht in de vorm van een offerte vervalt na 14 dagen van rechtswege.

  1. boekingen en overeenkomst

Bij het boeken van By Joy Photography voor een fotoshoot wordt 25 procent van het bedrag afgerekend, het overige deel binnen 14 dagen na de fotoshoot. Bij ontbinding van een overeenkomst krijgt de opdrachtgever deze 25 procent niet terug.

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van By Joy Photography. Deze aanvaarding dient schriftelijk te geschieden, en mag dus ook per e-mail.

 

By Joy Photography heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatie inzicht uit te voeren.

De prijzen zijn exclusief reiskosten, tenzij anders afgesproken.

  1. levering

De foto’s worden niet eerder geleverd dan na de betaling.

RAW bestanden worden niet geleverd aan de opdrachtgever. Ook beslist By Joy Photography welke bestanden wel en niet geleverd worden.

De foto’s zijn eigendom van By Joy Photography en kunnen op de website of op social media van By Joy Photography worden gebruikt met toestemming van de opdrachtgever.

De foto’s mogen niet worden gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij anders afgesproken.

Bij het delen van foto’s op social media dient By Joy Photography te worden vermeld. Dit in de beschrijving of door middel van een tag.

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

By Joy Photography is niet verantwoordelijk voor eventuele weersomstandigheden die op de foto te zien zijn. Als het weer niet meezit, wordt na overleg met de opdrachtgever besloten of de fotoshoot doorgaat. Als By Joy Photography reiskosten heeft gemaakt en de fotoshoot gaat toch niet door, worden de reiskosten alsnog vergoed door de opdrachtgever.

 

  1. Betaling

De betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen, tenzij anders is vermeld.

 

Indien aannemelijk is dat By Joy Photography hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht (extra uren, meer foto’s geleverd), welke redelijkerwijs noodzakelijk waren dan wel op verzoek van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever deze kosten en/of dit meerwerk aan By Joy Photography verschuldigd zijn.

  1. Auteursrecht

Informatie over auteursrechten: Hier

Het auteursrecht op de fotografische werken berust ten alle tijden bij By Joy Photography en wordt niet overgedragen tenzij dit anders is afgesproken. De opdrachtgever dient ten alle tijden By Joy Photography te vermelden bij het delen of commercieel gebruik van beelden.

 

Toestemming voor publicatie of verveelvoudiging door de opdrachtgever van een beelden wordt uitsluitend schriftelijk (via e-mail) en voorafgaand verleend.

 

De opdrachtgever geeft By Joy Photography toestemming om beelden voor promotiedoeleinden te gebruiken, tenzij anders is afgesproken.

  1. Overig

By Joy Photography zal ten alle tijden haar uiterste best doen voor het beste resultaat, in alle omstandigheden, en werken in de gebruikelijke stijl.

 

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed bij het samenstellen van de inhoud van www.byjoyphotography.nl en de daarin opgenomen gegevens, kan By Joy Photography niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en inhoud van www.byjoyphotography.nl.

By Joy Photography is daarom niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, welke wordt geleden als gevolg van of enig verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Bij ziekte van By Joy Photography bij de fotoshoot, wordt na overleg met de opdrachtgever de datum verzet.


De prijzen zijn aan te vragen per e-mail naar By Joy Photography en ook te vinden op de website.

De prijzen mogen gewijzigd worden, tenzij er sprake is van een overeenkomst.

Bij ontevredenheid van de opdrachtgever wordt door middel van een overleg gekeken naar een zo goed mogelijke oplossing. Hierbij wordt geen geld teruggegeven.

By Joy Photography behoudt het recht om deze voorwaarden te veranderen. De opdrachtgever gaat akkoord met deze voorwaarden bij een overeenkomst.